ตอนนี้คุณอยู่ที่   >> หน้าแรก >> Catalog โปรโมชั่นมือถือ >> หน้ารายละเอียด โปรโมชั่น โทรฟรีทุกเครือข่าย  ( DTAC : ดีแทค )


โปรโมชั่น โทรฟรีทุกเครือข่าย  ( DTAC : ดีแทค)


 


 

รายละเอียดโปรโมชั่น โทรฟรีทุกเครือข่าย

  ผู้ให้บริการ (เครือข่าย) ดีแทค (DTAC)
  ระยะเวลารับสมัคร (จดทะเบียน) ยังไม่ระบุวันสิ้นสุดการรับสมัคร
  ระยะเวลาโปรโมชั่น (ระยะเวลาที่สามารถใช้งานได้) ยังไม่ระบุวันสิ้นสุดการใช้งานโปรโมชั่น
  ประเภทซิมการ์ด เหมาจ่ายรายเดือน
  ประเภทการใช้ โปรโมชั่นเสริม
  ข้อมูลเพิ่มเติม
 • 1. สำหรับผู้ใช้บริการแบบจดทะเบียนรายใหม่ รายปัจจุบันประเภทบุคคล (ไม่รวมผู้ใช้บริการประเภทองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจ) สามารถสมัครรายการส่งเสริมการขาย dtac voice ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2555
 • 2. อัตราค่าบริการแพ็กเสริมรับสิทธิ์์นานตามรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ dtac voice และสามารถสมัครรับสิทธิ์์ได้มากกว่า 1 แพ็กเสริม ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - 2.1 แพ็กเสริม โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/รอบบิล รับสิทธิ์์โทรทุกเครือข่าย 100 นาที/รอบบิล ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับผู้ใช้บริการที่ได้รับสิทธิ์์โทรฟรีวันเกิด และสมัครใช้บริการแพ็กเสริม โทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ระบบจะคิดค่าบริการจากนาทีคงเหลือของแพ็กเสริมก่อน และจะคืนเป็นส่วนลดด้วยอัตราปกติ ณ สิ้นรอบบิล
  - 2.2 อัตราค่าโทรนอกช่วงเวลาหรือนอกสิทธิ์์ของแพ็กเสริมเป็นไปตามอัตราที่กำหนดในรายการส่งเสริมการขายแพ็กเกจ dtac voice หมายเหตุ เฉพาะรายการส่งเสริมการขาย 2.2, 2.3, 2.4 และ 2.5 ที่โทรนอกช่วงเวลา และโทรต่อเนื่องถึงในช่วงเวลารับสิทธิ์์ตามแพ็กเสริมที่สมัคร จะถูกคิดค่าบริการในอัตรานอกช่วงเวลา
 • 3. จำนวนสิทธิ์์การโทรของแพ็กเสริม ไม่รวมค่าบริการเลขหมายพิเศษ ไม่สามารถยกไปใช้ในรอบบิลถัดไปได้ และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นเงินได้
 • 4. สำหรับผู้ใช้บริการที่สมัครหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างรอบบิล บริษัทฯ จะคำนวณค่าบริการเหมาจ่ายและค่าบริการส่วนเกินตามอัตราของรายการส่งเสริมการขายนี้และตามระยะเวลาการใช้บริการของรอบบิลนั้นๆ ได้
 • 5. อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการ Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ ค่าบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์์ดังกล่าวข้างต้น และค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าเปลี่ยนแพ็กเกจ เป็นต้น ค่าบริการดาวน์โหลดผ่านผู้ให้บริการแต่ละราย หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครใช้บริการเสริม หรือบริการดาวน์โหลดอื่นๆ ผู้ใช้ต้องศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ชัดเจนก่อนใช้บริการ สิทธิ์์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น
 • 6. สิทธิ์์ดังกล่าวข้างต้นเฉพาะการใช้งานภายในประเทศเท่านั้น อัตราค่าบริการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • 7. สามารถตรวจสอบจำนวนนาทีที่ใช้ไปและจำนวนนาทีคงเหลือของแพ็กเสริมโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที กด *121*6# แล้วกดโทรออก
 • 8. สำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบันที่ต้องการสมัครรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องมีสถานะปกติ ไม่อยู่ในสถานะระงับการใช้บริการชั่วคราว
 • 9. ผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อกำหนด เงื่อนไขการใช้บริการ อัตราค่าบริการ วิธีการตั้งค่าการใช้งาน พื้นที่การให้บริการ เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ ทั้งนี้ความเร็วของการใช้งานผ่านการเชื่อมต่อระบบบริการ dtac internet ขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาของการใช้งาน ความหนาแน่นของผู้ใช้บริการ รวมถึงคุณภาพในการรับ-ส่งสัญญาณของอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการ data roaming อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้นๆ
 • 10. สิทธิ์พิเศษสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้จำกัดเฉพาะการติดต่อสื่อสารส่วนบุคคลระหว่างโทรศัพท์มือถือไปยังโทรศัพท์เท่านั้น และห้ามนำไปใช้ในการให้บริการ Voice over IP (VoIP) ต่างๆ หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการนำไปแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ หรือการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกในเชิงการค้า หรือเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีต่อประชาชน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิ์พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ให้บริการจะเรียกเก็บค่าใช้บริการในอัตราปกติตามจำนวนการใช้งานในแต่ละรอบบิล
 • 11. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการได้ที่ โทร. 1678 dtac call center (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หรือ www.dtac.co.th ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์์ในการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง
 •   ค่าใช้จ่ายและโปรโมชั่นการใช้งานฟร  
    ค่าใช้จ่ายรายเดือน 100 บาท
    โทรฟรี 100 นาที
    ฟรี SMS ไม่มี
    ฟรี MMS ไม่มี
    ฟรี GPRS ไม่มี
    อัตราคิดเงินในโปรโมชั่น  
    จำนวนเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรเบอร์คนสนิท ไม่มี
    ค่าโทรในเครือข่าย ดีแทค (DTAC) ฟรีทุกเครือข่าย (100 นาที)
    ช่วงเวลาพิเศษ ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
    ค่าโทรช่วงเวลาพิเศษ ไม่มี
    SMS ในโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS ในโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS ในโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ ในโปรโมชั่น ไม่มี
    อัตราคิดเงินนอกโปรโมชั่น  
    ค่าโทรนอกเครือข่าย ดีแทค (DTAC) ฟรีทุกเครือข่าย (100 นาที)
    ค่าโทรนอกเวลาพิเศษ ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นหลักที่ใช้งานอยู่
    SMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    MMS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    GPRS นอกโปรโมชั่น ไม่มี
    บริการเสริมอื่นๆ นอกโปรโมชั่น ไม่มี


   
 • 1678 Dtac Call Center
 • เว็บไซต์ดีแทค www.dtac.co.th
 • สามารถตรวจสอบนาทีที่ใช้ไปในเครือข่ายและนอกเครือข่าย โดยผ่าน *121*1# ไม่คิดค่าบริการ


 • หมายเหตุ : โปรโมชั่นมือถืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขณ.วันที่ท่านได้ชมข้อมูลเพื่ิอให้ท่านได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง ณ. ปัจจุบัน กรุณาสังเกตุวันที่ในการอัพเดทข้อมูลและโปรดสอบถามข้อมูลจากผู้ให้บริการอีกครั้งก่อนตัดสินใจใช้บริการ


  อัฟเดทวันที่ : 24/4/2555 ต้องการบทความไปลงติดต่อ info@thaimobilecenter.com         แสดงความคิดเห็นที่นี่่
    ชื่อของคุณ   (สมาชิกlogin ที่นี่) / สมัครสมาชิก
    
    ข้อความ
   
   
             Tags | More Smiles
    ใส่ปี พ.ศ. ปัจจุบัน  
   
     

  ัระ้เ่เ่าน  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 16      Quote


   โพสต์เมื่อ 23/01/2014  เวลา 19:12      โหวตให้   โหวตลบ  

  ฟหกฟหกหฟก  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 15      Quote
  วัน ทู คอ ชอบกิน ตาง เติม 50บาท โทรแค่ 21 นาที เงินหมดเลย

  ขนาดสมัค โทรฟรีแล้ว เงินหมดได้ไง ผมงง เลย

   โพสต์เมื่อ 18/03/2013  เวลา 14:43      โหวตให้   โหวตลบ  

  ธํญญพัทธ์   (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 14      Quote
  ทำไม่โทร1678 ติดต่อยากมาก จะสอบถามอะไรก็ไม่ได้
  เรื่องแย่มาก

   โพสต์เมื่อ 22/01/2013  เวลา 13:43      โหวตให้ (3)  โหวตลบ  

  คนที่ไม่รุอะไร  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 13         Quote
  อยากได้โปรโทรฟรีทุกเครื่อข่าย แต่ไม่รู้ว่ากดอะไร ช่วยบอกหน่อยไครู้

   โพสต์เมื่อ 19/10/2012  เวลา 09:46      โหวตให้ (12)  โหวตลบ  

  art  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 12      Quote


   โพสต์เมื่อ 27/08/2012  เวลา 19:47      โหวตให้   โหวตลบ  

  555  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 11      Quote


   โพสต์เมื่อ 17/08/2012  เวลา 18:06      โหวตให้   โหวตลบ  

  zxcvbnm,  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 10      Quote


   โพสต์เมื่อ 04/08/2012  เวลา 21:57      โหวตให้   โหวตลบ  

  นายไพโรจน์  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 9      Quote
  ใช้ดี บริการดี

   โพสต์เมื่อ 14/07/2012  เวลา 11:22      โหวตให้   โหวตลบ  

  Name pon  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 8      Quote
  อยากได้โปรโทร ฟรีทุกเครือข่าย

   โพสต์เมื่อ 28/06/2012  เวลา 21:27      โหวตให้ (6)  โหวตลบ  

  Name pon  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 7      Quote


   โพสต์เมื่อ 28/06/2012  เวลา 21:26      โหวตให้   โหวตลบ  

  ดรีม  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 6      Quote
  ชอบใช้ดีเเทคมากๆๆๆ

   โพสต์เมื่อ 23/06/2012  เวลา 15:07      โหวตให้   โหวตลบ  

  ดรีม  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 5      Quote


   โพสต์เมื่อ 23/06/2012  เวลา 15:06      โหวตให้ (1)  โหวตลบ  

  ดรีม  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 4      Quote


   โพสต์เมื่อ 23/06/2012  เวลา 15:06      โหวตให้   โหวตลบ  

  yuy  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 3      Quote


   โพสต์เมื่อ 15/06/2012  เวลา 11:26      โหวตให้   โหวตลบ  

  kaew  (Guest)
   
   ความคิดเห็นที่ 1      Quote


   โพสต์เมื่อ 13/06/2012  เวลา 15:50      โหวตให้   โหวตลบ  
      Catalog มือถือ     market     Review มือถือ       Price ราคามือถือ     forum
  Catalog มือถือ
  Catalog มือถือ Nokia
  Catalog มือถือ Samsung
  Catalog มือถือ SonyEricsson
  Catalog มือถือ i-mobile
  Catalog มือถือ LG
  Catalog มือถือ BlackBerry
  ลงประกาศสินค้ามือถือ
  สมัครสมาชิก
  หน้าแรกตลาดซื้อขายมือถือ
   
  หน้าแรกรีวิว
  รีวิว มือถือ Nokia
  รีวิว มือถือ Samsung
  รีวิว มือถือ Motorola
  รีวิว มือถือ LG
   

  ราคามือถือ
  ราคามือถือ Nokia
  ราคามือถือ Samsung
  ราคามือถือ Sony Ericsson
  ราคามือถือ i-mobile
  ราคามือถือ LG
  ราคามือถือ BlackBerry
  หน้าแรก cafe
  Nokia club
  ตั้งหัวข้อใหม่
   

  © Copyright all rights reserved : ThaiMobileCenter.com